Disclaimer

Discover

Neem contact met ons op

Notion technoloigies, sinds 2002 begeleiden en adviseren wij onze klanten.
  Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

  Laatste update: 1 juli 2022

  Disclaimer, juridische informatie & gebruiksvoorwaarden van deze site.

  Het gebruik van de website https://www.notion-technologies.com  is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

  Doel van de site

  De website https://www.notion-technologies.com bevat informatie over de algemene organisatie en het dienstenaanbod van Notion technologies in België. Tevens biedt de website algemene informatie aan haar bezoekers. Notion technologies verleent echter via  de website uitdrukkelijk geen professionele diensten of adviezen. De website wil een loutere eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot algemene informatie. Notion technologies geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie. Bezoekers van de website gebruiken deze informatie op eigen risico en aanvaarden volledig de verantwoordelijkheid en het risico als gevolg van dat gebruik. Notion technologies is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of gevolgschade. Notion technologies zal zodoende op geen enkele manier kunnen worden aangesproken tot vergoeding van schade voor schadevergoeding of straf of anderszins ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, onrechtmatige daad of op andere gronden. Notion technologies geeft ook geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of andere gebreken is.

  Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

  Gebruik & toegankelijkheid van de website

  Notion technologies besteedt veel aandacht en zorg aan de website https://www.notion-technologies.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, is de wereld voortdurend in beweging en kan Notion technologies niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Notion technologies de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@notion-technologies.com

  Notion technologies spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Notion technologies kan echter niet garanderen dat de website https://www.notion-technologies.com volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.

  Notion technologies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

  Bescherming van de persoonsgegevens

  Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt Notion technologies er zich toe om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de Richtlijn EU 2016/679 (GDPR). In ieder geval verbindt Notion technologies er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. Notion technologies treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

  Hyperlinks & verwijzingen

  Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Notion technologies beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Notion technologies aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

  Intellectuele eigendomsrechten

  U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Notion technologies behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

  Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@notion-technologies.com), per brief of per fax. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend, is deze steeds kosteloos.

  Vertrouwelijkheid

  Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Notion technologies bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Notion technologies wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Notion technologies mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in overeenstemming met de Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

  U stemt ermee in dat Notion technologies de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

  Beveiliging

  Wij nemen alle nuttige maatregelen voor de fysische en logische beveiliging van onze website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen. Door het raadplegen van onze website erkent u dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten en aanvaardt u de hieraan inherent verbonden risico’s.

  U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw eigen systemen en belangen met betrekking tot iedere vorm van elektronische communicatie en/of internetverkeer. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de wijze of de vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of enig verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het raadplegen van onze website.

  Geschillen

  Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat op deze site staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

  Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.